High quality and responsible image processing

Aquesta setmana us expliquem quins criteris apliquem des de L’Estudi BCN per a un bon tractament de la imatge. Sabem de llarg que no es pot parlar del retoc d’imatge sense que això no desperti el debat aferrissat sobre si se’n fa un abús. Malauradament, en el món de la publicitat hem vist molts exemples de retocs aberrants. Un cas flagrant va ser el de Filipa Hamilton per una campanya als països asiàtics d’una coneguda marca de roba americana. A la model li van encongir tant el cos que aquell retoc transgredia per complet les formes naturals de l’anatomia humana. En altres casos, que passen més desapercebuts, ens hem trobat amb mans duplicades o braços i cames fora de lloc.

El nostre Cap en Tractament de la Imatge porta més de 40 anys d’experiència en l’ofici. De ben jove va entrar d’aprenent a una fotomecànica des d’on va poder conèixer tots els secrets de la professió. Primer va començar fent les planxes i gravats que servirien per a la impressió i més endavant saltaria al departament de retoc. En aquella època, parlem dels anys ’60, encara es retocava amb químics directament sobre els negatius i sobretot s’usaven per a corregir defectes de l’original, esmenar les imperfeccions de la fotografia o equilibrar tonalitats que podrien resultar alterades en el procés d’impressió. L’any ’92, el nostre Cap, va adquirir el primer sistema informàtic de retoc i des d’aleshores ha anat perfeccionant la tècnica.

És per això que avui ens ha donat algunes claus per a un tractament de la imatge responsable i de qualitat:

La postproducció no ho arregla tot: El primer dia de classe el professor va deixar anar aquesta frase. Els aleshores alumnes crèiem tot ell contrari que amb qualsevol programa d’edició podíem fer i desfer al nostre gust. En la mesura del possible cal exigir que les fotografies tinguin uns mínims de qualitat. En bodegons, una bona il·luminació i el producte net; en moda, un maquillatge adequat i la roba planxada, i sobretot les imatges sempre en alta qualitat, és a dir, amb el màxim d’informació per poder aplicar bé les eines de retoc.

Formació: La digitalització ha permès que les eines professionals estiguin a l’abast de tothom i aquest fet és un avenç indiscutible. Ara, també a propiciat que molts, amb formació sense, s’aventurin a retocar. Els programes de tractament de la imatge no són un contenidor d’eines sense sentit, sinó que cadascuna té funcions concretes i s’han d’utilitzar amb visió, elegància i gust. La falta de criteri i professionalitat també han estat la causa d’algunes aberracions del retoc.

Cal conèixer les eines manuals per aplicar amb criteri les informàtiques: Cap professional s’imagina un curs de fotografia per principiants sense un primer capítol on s’expliquin les tècniques de laboratori o fins i tot una presa de contacte amb aquest. Potser avui dia ja no té massa vigència però per entendre el present sempre cal revisar el passat. Amb el retoc passa el mateix. Pinzells, capes o filtres, són eines que trobarem a qualsevol programa de retoc i estan basades en les velles tècniques. Això ens permetrà tenir una visió més completa de com aplicar totes aquestes eines.

Cert coneixement de l’anatomia humana quan es tracta del retoc a models: Com ja hem esmentat són moltes les aberracions que s’han vist on el cos d’una model quedava deformat per un mal retoc. Si el retocador vol evitar cames i braços descol·locats, colls de girafa o cintures estretíssimes cal respectar la fisonomia de cada persona. Només és necessari arreglar aquelles parts que han quedat malament per culpa d’una postura forçada o que en fer la foto han quedat poc reals.

Paciència: De vegades les dates d’entrega poden atabalar el retocador però aleshores la feina pot sortir-ne afectada. Les fotos necessiten temps per analitzar allò que s’ha de tocar, quines eines i tècniques es podran utilitzar i finalment per elaborar el retoc.

Retouching by L'Estudi BCN

Retouching by L’Estudi BCN

_______________________

This week we want to explain which criteria L’Estudi BCN apply for a good image processing. We know that it’s impossible to talk about retouching without the debate turns on. Unfortunately, in the world of advertising, we all have seen many examples of aberrant retouching. A very worrying case was the extreme retouching of model Filipa Hamilton for a well-known american fashion brand. Her body was so skinny that was clear that retouching transgressed completely natural forms of human anatomy. In other more unnoticed we found duplicate hands or arms and legs out-of-place.

Our Head in Image Processing has more than 40 years experience in the trade. At very young age he start in a printing-house where he could see all the secrets of the profession. First began making sheets and prints used for printing and later jump at the retouching department. In that time, we talk about the ’60s, they still retouching with chemicals applied directly to the negative of the photo. This tench was used mainly to correct defects of the original, correct imperfections or photography balancing tones that could be altered in the printing process. In ’92, our Head, bought the first computer system adjustment and since that time he has been improving the technique.

That’s why today he gave us some clues for a high quality and responsible image processing:

Postproduction not fix it all: The first day of class the professor said this phrase. The students we all thought that with an editing program we could do and undo anything. Wherever possible we must demand that the pictures have a minimum quality. A still life, needs good lighting and clean product; fashion, appropriate makeup and clothes ironed right.

Education: Digitalisation has allowed to everyone professional tools and this is an indisputable advance. But also led many, with or without training, do retouching. The image processing software aren’t a meaningless tools container, but each has specific functions and should be used with vision, style and taste. The lack of knowledge and professionalism have also been the cause of some aberrations in the Retouching.

Is good to know manual tools to apply with judgment the digital ones: No one imagine a professional photography course without first explaining laboratory techniques or even going to the laboratory. Maybe today is not much used but to understand the present we need to review the past. With the retouching is the same. Brushes, layers or filters, these are tools that we going to find at any editing program and all are based on old techniques. This knowledge will help us apply new tools.

Some idea of the human anatomy when it comes to retouching models: As we mentioned there are lots cases where the bodies of the models were deformed by extreme retouching. If you want to avoid legs and arms misplaced, giraffe necks or very narrow waists, it’s necessary to respect the appearance of each person.

Patience: Sometimes deadlines can be overwhelming but then our work could be affected. The photos need time to analyse what to touch, what tools and techniques can be used to develop and finally retouching.

Retouching by L'Estudi BCN

Retouching by L’Estudi BCN

Advertisement

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: